Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Mange fremmedspråklige får i dag ikke arbeid på grunn av manglende norskkunnskaper. Dette tiltaket skal bidra til at fremmedspråklige som ikke har rett på norskopplæring, eller har brukt opp denne retten, skal få mulighet til å oppnå norskferdigheter på et nivå som etterspørres i den enkeltes aktuelle yrkesgruppe.

Mål med kurset er å styrke skriftlige og muntlige norskferdigheter samt gi deltakerne et dokument på sine norskferdigheter til bruk i jobbsøk. Kurset legger grunnlaget for å kunne ta nasjonal norskprøve som privatist for deltakere med behov for dette.

Kurset gir deltakerne norskopplæring etter opplæringsplaner for nasjonal norskprøve. Deltakere skal oppnå deltakerbevis for gjennomførte timer og en avsluttende kartleggingsprøve som gir et veiledende resultat opp mot nasjonal nivåinndeling (Common European Framework of Referance for Languages, CEFR). Deltakeres språkkompetanse kartlegges og avstemmes i forhold til yrkesinteresser/-kompetanse i forkant av undervisningen. Det deles inn i hensiktsmessige grupper hvor målet er å gi en god individuell tilrettelagt språkundervisning.

Kurset skal også gi en god innføring i arbeidslivets krav og i norsk samfunnsliv.

I tillegg til norskopplæring kan kurset kombineres med en mer yrkesrettet opplæring eller kjedes med et yrkesrettet kurs. Kurset kan ha en teoridel, en praksisdel og mulighet for en kombinasjon av disse. 

Kurset passer for fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år, som ikke har rett på norskopplæring etter introduksjonsloven. Deltakerne skal ha behov for, og mulighet til, å oppnå norskferdigheter på et nivå som etterspørres i ledige jobber.

Deltakere kan være:

  • personer fra land utenfor EU/EØS, som ikke lenger har rett til gratis kommunal opplæring.
  • personer som har fullført kommunal norskopplæring med utvidet rett (inntil 3000 timer) og som har behov for ytterligere opplæring.

Varighet

Kursets lengde tilpasses individuelt. Kurset kan inneholde både teori og praksis og en kombinasjon teori/praksis.

I teoridelen skal hver deltaker ha 30 timer undervisning pr uke fordelt på alle fem virkedager. 15 timer skal være gruppeundervisning. Resterende timer vil deltakere følges opp og utfordres med individuelle oppgaver. Ved lovnad om ansettelse skal kurset avsluttes.

Kurset arrangeres i Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal

Til kursoversikten